nadzory budowlane  
nadzory budowlane Łódź


Domena nadzorybudowlane.com.pl
jest wystawiona na sprzedaż- oferty prosimy kierować na adres biuro@pand.pl lub telefonicznie 501 172 455

Nadzór Inwestorski to usługa wynikająca z potrzeb sprawnej, terminowej i zgodnej z oczekiwaniami jakościowymi Inwestora realizacji przedsięwzięcia budowlanego. Obejmuje on również obowiązki wynikające z Prawa Budowlanego.

Prowadzenie inwestycji jest trudne i dla wielu inwestorów stanowi nowe doświadczenie.
Dlatego dobrym wyjściem jest zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego, który będzie działał w naszym imieniu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest przedstawicielem inwestora i to on w głównej mierze sprawuje kontrolę zgodności realizowanego projektu z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami, pozwoleniem na budowę jak również jakością robót i materiałów budowlanych.

Warto jest zatrudnić inspektora nadzoru, nawet jeżeli nie zostało to obligatoryjnie określone w decyzji o pozwoleniu na budowę.
Jest to szczególnie korzystne w przypadku, gdy kierownik budowy jest osobą zatrudnioną przez wykonawcę
i reprezentuje jego interesy. Wówczas poprzez inspektora nadzoru możemy sprawować fachową kontrolę nad jakością wykonywanych prac na budowie.


WYKONUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE


Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym wraz z Nadzorem Inwestorskim :
 • prace proceduralne i przygotowanie inwestycji
 • koordynacja i nadzór projektowania
 • nadzór inwestorski
 • zarządzanie budową
Nadzór Inwestorski obejmuje:
 • kontrolowanie prac budowlanych pod kątem ich zgodności z dokumentacją projektową
 • sprawdzanie certyfikatów wbudowanych materiałów i urządzeń
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów budowlanych
 • merytoryczna kontrola dokumentów finansowych wystawianych przez wykonawców
 • kontrola jakości i stanu zaawansowania robót
 • raportowanie do inwestora
Zarządzanie Budową obejmuje:
 • formalno-prawne przygotowanie Inwestycji
 • nadzór, koordynacja i ocena prac projektowych
 • organizacja i zarządzanie budową, kompleksowe rozliczenie
 • zarządzanie kosztami, budżetem i jakością
Nasza firma gotów jest do wykonania wszelkich usług związanych z procesem budowlanym.

Poza standardowymi usługami takimi jak Zarządzanie Procesem Inwestycyjnym proponujemy wykonanie:
 • Ekspertyz, raportów, orzeczeń technicznych
 • Autoryzację i weryfikację projektów
 • Certyfikację materiałów i wyposażenia obiektów
 • Doradztwo techniczne
 • Projektowanie
 • Koordynację prac przygotowawczych, dostaw i robót najemców w nowobudowanych i remontowanych obiektach każdego typu
Firma Nasza firma dysponuje kadrą inżynierską posiadającą:
 • uprawnienia budowlane i przynależność do pzitb
 • ubezpieczenie oc
 • doświadczenie w nadzorowaniu i prowadzeniu inwestycji w zakresie obiektów użyteczności publicznej (uczelnie wyższe), przemysłowych i budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego
Firma Nasza firma współpracuje również z wieloma sprawdzonymi i rzetelnymi inspektorami nadzoru budowlanego specjalizującymi się w różnych branżach (m.in. ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje grzewcze i klimatyzacyjne, instalacje elektryczne), a także z projektantami, audytorami (audyty energetyczne) i kosztorysantami.

Zrealizowane w ostatnich latach inwestycje, z nabytym w ten sposób doświadczeniem oraz współpraca ze sprawdzonymi specjalistami, pozwalają nam zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług, aby w rezultacie otrzymać zadowolenie Klienta - Inwestora.
Inspektor nadzoru inwestorskiego w Prawie Budowlanym
USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami)
...
Rozdział 3
Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego
Art. 17. Uczestnikami procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy, są:
1) inwestor;
2) inspektor nadzoru inwestorskiego;
3) projektant;
4) kierownik budowy lub kierownik robót.
Art. 18. 1. Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:
1) opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów,
2) objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
3) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4) wykonania i odbioru robót budowlanych,
5) w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania robót budowlanych lub warunkami gruntowymi, nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych - przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
2. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
3. Inwestor może zobowiązać projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.
...
Art. 25. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:
1) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.
Art. 26. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:
1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;
2) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem
nadzory
© Nadzory Budowlane 2007-2015 projektowanie stron internetowych


validacje_htmlwalidacje_css REKLAMA:
blachy mopy zmywaki leczenie żylaków akcesoria logopedyczne pastuchy elektryczne auto szkoła opakowania foliowe balustrady kute : kabiny sanitarne okna schuco nawiewniki zszywacze do papieru pranie dywanów :: odszkodowania za słupy :: gumowanie rolek :: cykoria